مقالات  مسعود محمدي باغملايي  


  بررسی سطح رضایت مندی بیماران بستری شده از خدمات ارائه شده در بیمارستان های استان بوشهر 1378 طب جنوب سال چهارم شماره اول علمی پژوهشی 3.5 سید محسن هاشمی-مسعود محمدی باغملایی-حسین قایدی دو از چهار
دریافت فایل پیوست

  عوامل مرتبط با فاصله بین حاملگی ها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بوشهر فصلنامه دنا دوره1-شماره1 تابستان1385 -مسعود محمدی باغملایی-سید محسن هاشمی -حسین قایدی اول از چهار

  بررسی میزان ید در نمک های خوراکی غنی شده با ید ونمک های غنی نشده در شهر بوشهر طب جنوب سال سوم شماره دوم 1379 علمی پژوهشی 3.5 -مسعود محمدی باغملایی- -محمد مهدی محمدی حمید رضا غفاریان سوم از سه
دریافت فایل پیوست

  بررسی برخی عوامل اقتصا دی اجتماعی موثر بر وزن کم هنگام تولد نوزادان طب جنوب شماره اول زمستان 1376 علمی پژوهشی 3.5 محمد مهدی محمدی -سید محسن هاشمی-مسعود محمدی باغملایی- سوم از سه

  تاثیر اموزش بر میزان اگاهی و بروز مواجه شغلی کارکنان پرستاری با اجسام تیز فصلنامه دنا دوره چهارم شماره1-2 علمی پژوهشی مسعود بحرینی-مسعود محمدی باغملایی- -مصطفی بیژنی-


< >