فعالیت های اجرایی  مسعود محمدي باغملايي  


  رییس خدمات آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1368
  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت انشکده بهداشت 1375

< >