تحصیلات  مسعود محمدي باغملايي  


  کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی علوم پزشکی ایران ایران 1373 1376
  فوق لیسانس علوم پزشکی ایران ایران 1373 1376

< >