دروس ارایه شده توسط  دکتر مرضیه محمودی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آمار زیستی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,
  آمار حیاتی
پرستاری ,
  کاربرد روشهای آماری
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط ,

< >