تحصیلات  دکتر عبداله حاجي وندي  


  دکتری آمارحیاتی تربیت مدرس ایران-تهران 1377 1363
  لیسانس آمار دانشگاه شیراز(پهلوی سابق) ایران 1358 1365
  فوق لیسانس آمارحیاتی علوم پزشکی تهران ایران 1366 1369

< >