اختراعات و ابدعات  دکتر سينا دوبرادران  


  ساخت محيط کشت آگار دکسترین آمپی سيلين جهت کشت باکتری آئروموناس برای اولين بار در ايران جهت پايان نامه کارشناسی ارشد

< >