ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

مقطع: فوق لیسانس
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط    فهرست دروس   کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  روش تحقیق
  کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط
  طراحی تصفیه خانه فاضلاب
  آلودگی هوا
  طراحی تصفیه خانه آب
  آلودگی خاک
تعداد بازدید:   ۲۳
< >