ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت مواد غذایی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تغذیه اساسی 1 دکتر سعيد نجف پور بوشهري 28/46 kB دانلود
2 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه دکتر سعيد نجف پور بوشهري 33/18 kB دانلود
3 آلودگی محیطی مواد غذایی دکتر سعيد نجف پور بوشهري 28/64 kB دانلود
4 ارزابی وضع تغذیه دکتر سعيد نجف پور بوشهري 31/04 kB دانلود
5 بازرسی و کنترل بهداشت مواد غذایی دکتر سعيد نجف پور بوشهري 24/16 kB دانلود
1
      
< >