ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پاتوبیولوژی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 246/94 kB دانلود
2 طرح درس نظری پاتوبیولوژی بهداشت محیط دکتر بهرام احمدی 34/73 kB دانلود
3 طرح درس عملی پاتوبیولوژی بهداشت محیط دکتر بهرام احمدی 65/50 kB دانلود
4 اسلاید های آموزشی رشته بهداشت محیط دکتر بهرام احمدی 18/49 MB دانلود
5 انگل شناسی مامایی سلیمان خرمی 65/50 kB دانلود
6 تك ياخته هاي خوني دکتر مرادعلي فولادوند 366/47 kB دانلود
7 سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 497/71 kB دانلود
8 مقدمه انگل شناسی پزشكي دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
9 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 952/50 kB دانلود
10 تینا سولیوم دکتر مرادعلي فولادوند 513/50 kB دانلود
11 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
12 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 772/50 kB دانلود
13 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 895/50 kB دانلود
14 Malaria دکتر مرادعلي فولادوند 1/12 MB دانلود
15 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 765/00 kB دانلود
1
      
< >